تلگرام از دسترس خارج شد!

پیرو پیگیریهایی انجام شده، و همچنین، توئیت آقای دورف، تلگرام از دسترس خارج شد که دلیلش، خاموش شدن یکی از سرورهای کلاستر تلگرام در اروپا به دلیل گرمای بیش از حد، بوده.

یکی از سرورهای کلاستر تلگرام در اروپا به دلیل گرمای بیش از حد، از دسترس خارج شده که نتیجه اش، عدم دسترسی بسیاری از کاربران، در سراسر دنیا، به این پیام رسان محبوب شده.

از ساعتی پبش، تلگرام از دسترس خارج شد!

پیرو پیگیریهایی انجام شده، و همچنین، توئیت آقای دورف، تلگرام از دسترس خارج شد که دلیلش، خاموش شدن یکی از سرورهای کلاستر تلگرام در اروپا به دلیل گرمای بیش از حد، بوده.

لذا خوشبختانه جای هیچ نگرانی وجود نداره و همچنان کاربران می تونن از این پیام رسان محبوب استفاده کنند.

یکی از سرورهای کلاستر تلگرام در اروپا به دلیل گرمای بیش از حد، از دسترس خارج شده که نتیجه اش، عدم دسترسی بسیاری از کاربران، در سراسر دنیا، به این پیام رسان محبوب شده.

Leave A Comment