چطور بدون تنش با فرزندم حرف بزنم ؟

چطور بدون تنش با فرزندم حرف بزنم ؟

دانلود یا مشاهده فایل صوتی

چطور بدون تنش با فرزندم حرف بزنم و با حوصله به او گوش دهم در ۷ فایل صوتی


قسمت اول:


قسمت دوم:


قسمت سوم:


قسمت چهارم:


قسمت پنجم:


قسمت ششم:


قسمت هفتم: چطور بدون تنش با فرزندم حرف بزنم و با حوصله به او گوش دهم:


Leave A Comment